Logo Wielewaalflat

De Wielewaal

De wielewaalflat
doet in niets denken
aan de wielewaal.
De wielewaal is geen
volièrevogel. Hier fleemt
de aftandse kanariepiet.
Wat reikt naar hemel
treft afgrond. Wie reikt
naar sterren woont niet
in de wielewaalflat.
Hier klinkt
geen wielewaaltaal.
Verboden te parkeren.
Privé-terrein.
Parkeren alleen
toegestaan voor bewoners
wielewaalflat.
Geen ruimteschepen.

Grondig verlangen naar
diepe voren. Tractoren.
Fluitend ploegen tot in
vergezicht.

Bombloesem - Rense Sinkgraven, 2005

image
(c) 2007, Michiel Thomas

Stichting Vrienden van de Wielewaalflat

image

Op 11 maart 2016 is ten overstaan van de notaris de Stichting Vrienden van de Wielewaalflat officieel opgericht.

Het doel van de Stichting is het als cultureel erfgoed behouden van het Rijksmonument ‘de Wielewaalflat’ te Groningen.

Mede dankzij inzet van de Stichting is het Kunstwerk in de entreehal van de Wielewaalflat tot stand gekomen.
Kunstenaar Hans Geluk heeft een gedicht van dichter Rense Sinkgraven over de Wielewaalflat uitgebeeld.

In het Uittreksel van het Handelsregister dat u kunt vinden bij de Kamer van Koophandel vindt u onder meer informatie over:

-de officiële naam van de Stichting, te weten ‘Stichting Vrienden van de Wielewaalflat’, statutaire zetel te Groningen
-welke rechtspersoon de instelling (een Stichting) is en het officiële RSIN nummer, te weten: RSIN 856162929
-het postadres, telefoonnummer en e-mailadres van de Stichting, te weten: Henk Plenterlaan 17, 9731 KE te Groningen, e-mail:
-de doelstelling van de Stichting: het als cultureel erfgoed behouden van het Rijksmonument ‘de Wielewaalflat’ te Groningen.
-de statutaire bestuurssamenstelling van de Stichting en de namen van de bestuurders van de Stichting, te weten: Lammert Bolhuis (voorzitter), Hans van der Zee (secretaris), René Bakker (penningmeester), Gert Jan Bos (overig)

In het meerjarige beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Wielewaalflat, dat ik hieronder in zijn geheel heb weergegeven, vindt u onder meer uitgebreide informatie over:
-de rijke historie van de Wielewaalflat
-de doelstelling van de Stichting
-de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
-een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
-de balans en staat van baten en lasten

Met hartelijke groet,

Hans van der Zee
(secretaris Stichting Vrienden van de Wielewaalflat)

 

Meerjarig beleidsplan
Stichting
“Vrienden van de Wielewaalflat”
Groningen
2016-2020


De Wielewaalflat in 2010, gezien vanaf de overzijde van het Oosterhamrikkanaal.

 

 

 


Groningen, april 2016 
Inhoudsopgave

 

• Gegevens Wielewaalflat pagina 3

• Beschrijving Wielewaalflat pagina 3

• De Wielewaalflat in historisch perspectief pagina 3

• Bewonerscommissie pagina 9

• Organisatiestructuur pagina 9

• Missie en visie pagina 9

• Doelstellingen pagina 9

• Doelgroepen pagina 10

• Werkzaamheden pagina 11

• Wijze van fondsenwerving pagina 11

• Financiën pagina 11

• Wijze van beheer en besteding van fondsen en vermogen pagina 11

• Begroting 2016 pagina 12

• Activiteitenkalender 2016 pagina 12Gegevens Wielewaalflat
Zaagmuldersweg 530
9713LZ Groningen
Bouwjaar: 1955
Architect: Frans Klein


Beschrijving Wielewaalflat
De Wielewaalflat, oorspronkelijk de Martiniflat genoemd, staat aan de noordelijke rand van de Oosterparkwijk bij het Oosterhamrikkanaal en het Wielewaalplein. Het gebouw werd ontworpen door de architect Frans Klein, in 1968 ook verantwoordelijk voor het hoofdkantoor van de Gasunie. Het maakt deel uit van een complex dat in de periode 1955-1957 werd gebouwd in opdracht van het Philips Pensioenfonds. Ook een kantoorgebouw, een kleiner woongebouw en een serie winkelpanden behoorden daartoe. De laatste twee zijn inmiddels gesloopt.
De flat is ruim 27 meter hoog en telt negen verdiepingen. Op elke woonlaag bevinden zich zeven drie- en twee tweekamerwoningen, elk met een eigen voordeur op de galerij. Ze golden indertijd als luxueus, door voorzieningen als liften, centrale verwarming, douches, dubbele beglazing, koelkasten en eigen telefoonverbindingen met de toegangshal. De woningen werden verkocht voor prijzen tussen de 2360 en 3020 gulden. Het kantoorgebouw, dat haaks op de flat staat, was bestemd voor de Bond voor Agrarische Bedrijven. Ook was er een filiaal van de Rotterdamse Bank gevestigd.
Het Wielewaalcomplex werd indertijd uitgebreid in de vakpers besproken, waarbij het over het algemeen veel lof oogstte. Het Bouwkundig Weekblad noemde het in 1958 “een goed voorbeeld van de toepassing van variatie binnen een grotere eenheidsconceptie” en “een voorproef van wat een nieuwe stad van de twintigste eeuw kan zijn in tegenstelling tot die van de negentiende eeuw”.
De flat en het kantoorgebouw zijn in 2010 aangewezen als rijksmonument, ingeschreven onder monumentnummer 530836.


De Wielewaalflat in historisch perspectief
De wettelijke bescherming van de Wielewaalflat behelst twee (aaneengebouwde) vleugels, t.w. de hoogbouw zijnde de galerijflat aan het Oosterhamrikkanaal en de hoogbouw aan de Zaagmuldersweg, respectievelijk de noordelijke en respectievelijk de oostelijke vleugel van de Wielewaalflat. De winkels aan het Wielewaalplein, de erachter gesitueerde garageboxen en de westelijke vleugel bestaand uit laagbouw met aangebouwd trafohuis zijn in 2009 afgebroken.


Groningen verandert
Aan het einde van de jaren ‘40 van de twintigste eeuw traden schoorvoetend wijzigingen op in het aanzien van de stad Groningen: het bebouwingsbeeld veranderde langzaamaan, een ‘provinciaal karakter’ maakte plaats voor een stedelijker identiteit. Aan dit proces lagen factoren als economische ontwikkelingen, groeiende moderniseringsdrang, hoge grondprijzen, materiaalschaarste, nieuwe technische ontwikkelingen en woningnood ten grondslag. De bouwverordening van Groningen werd in 1948 en 1950 aangepast en maakte etagebouw voor drie (en meer) verdiepingen mogelijk. Door de hoge kostprijs van liften werd lange tijd de maximaal te lopen hoogte van het trappenhuis als uitgangspunt genomen; zodoende bleef de bouwhoogte vaak tot vier woonlagen beperkt, met name in de sociale woningbouw waar vier woonlagen met gedeelde trappenhuizen met een gemeenschappelijk portiek lange tijd gangbaar bleven (bijvoorbeeld in de West-Indische buurt, waar het montagesysteem van Rottinghuis is gecombineerd met zijn variant op de duplexwoning, t.w. de triplexwoning).

Vernieuwing in de woningbouw
De overheid subsidieerde particuliere woningbouw met een bijdrage in de bouwkosten (premiewoningen). Bouwmaatschappijen, institutionele opdrachtgevers als het Philips Pensioenfonds en particulieren werden zodoende gestimuleerd om woningen te bouwen terwijl werd voorkomen dat de volkshuisvesting een monocultuur van sociale woningbouw zou worden. Beperkende maatregelen van het Ministerie van Volkshuisvesting legden de maten en typen van de sociale woningbouw steeds meer aan banden. Als gevolg vond de vernieuwing van de woningbouw grotendeels in de particuliere sector plaats. Het Philips Pensioenfonds combineerde met de bouw van de Westerflat aan de Friesestraatweg in Groningen als eerste verschillende functies en woonvormen in één gebouw; een galerijflat met negen woonlagen, gezamenlijke was- en bergvoorzieningen en een bijgebouw met daarin grotere woningen inclusief twee kantoorruimten.

Primeur Wielewaalflat: wonen en kantoren gescheiden
De combinatie van gescheiden woon- en kantoorgebouwen paste het Philips Pensioenfonds in Groningen voor het eerst toe in de Wielewaalflat op de hoek van Zaagmuldersweg en Wielewaalplein, ten zuiden van het Oosterhamrikkanaal, aan de zwaaikolk voor schepen in het afgedamde Gorechtkanaal. In 1954 trad de gemeente Groningen toe tot de Bouwkas Nederlandse Gemeenten met als eerste, en toenmalig grootste project de Wielewaalflat (destijds Martiniflat genaamd). De locatie aan het Oosterhamrikkanaal was één van de betere, beschikbare bouwplaatsen in de stad en fungeerde als bouwplaats voor de Wielewaalflat: een combinatie van twee woongebouwen met verschillende woonvormen, een in het woongebouw geïntegreerd kantoor, een afzonderlijk kantoorgebouw, garages en een reeks winkels. Het kantoorgebouw aan de Zaagmuldersweg was oorspronkelijk in gebruik bij de Bedrijfsvereniging voor Agrarische Bedrijven.

Volop zon en luxe
Het ontwerp van de woningen beantwoordde aan de wens naar optimale bezonning. Per woning verschaft een eigen voordeur directe verbinding met één van de ruime buitengalerijen. De prijs van de flatwoningen bevatte comfort als vloerbedekking, bijvoorbeeld een Colorite-tegelvloer in hal, keuken en vestibule, Linofelt in de woon- en slaapkamers, dubbelhardgebakken tegels in de wc en een granito vloer in de keuken. Daarnaast beschikten de flats over bergruimte in het souterrain, Bruynzeelkeukens, centrale verwarming (op kolen gestookt), douche, dubbele beglazing, een Fasto-gasgeiser, huistelefoon, ‘tochtvrij afsluitende tochtstrippen’ en (veel) kastruimte. Daarnaast waren de woningen uitgerust met een centrale televisiemast, elektrische koelkasten, telefoonverbinding met de hal en twee liften. Het betrof voor die tijd zeer luxe voorzieningen. De flatwoningen hadden een verkoopprijs van fl. 2360,- en fl. 3020,-; de hypotheek bij de B.N.G. liep dertig jaar en voorzag in een maandelijkse termijn voor rente en aflossing.

Veelbesproken en vooral geprezen
De Wielewaalflat is herhaaldelijk in de contemporaine vakpers besproken. In het Bouwkundig Weekblad (maart 1958) werd de Wielewaalflat genoemd als ‘een goed voorbeeld van de toepassing van variatie binnen een grotere eenheidsconceptie (...) een losse groepering, geheel in het groen gelegen, waardoor een ongedwongenheid wordt gesuggereerd die een voorproef is van wat een nieuwe stad van de twintigste eeuw kan zijn in tegenstelling tot die van de negentiende eeuw’. Er was ook kritiek: ‘De vier delen (...) hebben details die beslist niet aan het geheel ten goede komen, zoals de uitstekende trap van het lage woongedeelte en de tamelijk storende onderbreking in het midden van het kantoorgedeelte’. Maar, ‘toch mogen we het over het geheel toejuichen, dat zo’n complex in Groningen tot stand is gekomen.(...) Het zou te wensen zijn dat dergelijke combinaties van hoog-, laagbouw en groen als kenmerkende accenten zouden ontstaan te midden van de vaak nog te eentonige vijf woonlagen flats’.

Omschrijving van de wettelijke bescherming
De Wielewaalflat bestaat wat betreft de wettelijke bescherming uit de volgende onderling verbonden bouwkundige geledingen: een negen bouwlagen tellende galerijflat (de vleugel evenwijdig aan het Oosterhamrikkanaal), een bouwvolume ter hoogte van zeven verdiepingen (op de hoek bij de Zaagmulderbrug), een trappenhuis met een lage, platgedekte ingangspartij (aan de Zaagmuldersweg) en een flatgebouw van vier bouwlagen met kantoren (de vleugel aan de Zaagmuldersweg). De fundering van de Wielewaalflat wordt gevormd door Frankipalen, de constructie bestaat uit een skelet van gewapend beton. De gevels zijn bekleed met geel genuanceerde Waalsteen. De galerijflat telt boven een souterrain negen woonlagen en heeft een totale hoogte van 30 meter. Dit platgedekte bouwvolume heeft een rechthoekige plattegrond en staat met één lange zijde (noordwest) parallel aan het water van het Oosterhamrikkanaal. Het souterrain fungeert als basement. Per bouwlaag zijn zeven tweekamerwoningen aangebracht. De noordwestelijke gevel van de galerijflat vertoont boven het in rode baksteen uitgevoerde souterrain een hoge mate van plasticiteit vanwege de ritmische afwisseling van de buiten de galerijen uitstekende balkons. De in rode baksteen gemetselde borstwering van de galerijen wordt verlevendigd met evenwichtig verdeelde blokvormige accenten en is afgedekt met een betonnen regel. Over alle verdiepingen doorlopende betonpijlers verlenen de gevel aan de zijde van het Oosterhamrikkanaal een vast en overzichtelijk stramien.

De zuidwestelijke gevel van de galerijflat fungeert als kopgevel, heeft een bekleding van baksteen, is aan de linkerzijde met een buitentrap van gewapend beton en stalen balustrades en leuningen uitgevoerd terwijl geheel rechts per verdieping een klein venster is uitgespaard; onder de dakrand loopt een repeterend siermotief in blokpatroon.

De zuidoostgevel van de galerijflat (aan de zijde van het Wielewaalplein) heeft per woning een samengestelde raampartij met een borstwering van gladde, crèmekleurige baksteen en een inpandig balkon, het merendeel afgeschermd met twee platen van geannodiseerd aluminium. De muurdammen of penanten zijn gemetseld en van rode baksteen. De betonnen dakplaat heeft ter hoogte van de balkons zeven betonnen hijsbalken met ijzeren strop.

De indeling van de woningen in de galerijflat bestaat achter de voordeur uit een centraal geplaatste hal of gang met aan de ene zijde keuken, provisiekast, douche, wc en aan de andere zijde een grote slaapkamer. De centraal geplaatste hal of gang leidt verder naar de woonkamer met aangrenzend een kleine slaapkamer en een balkon aan de achterzijde. Het algemene trappenhuis van de galerijflat sluit aan op de kopgevel van de hoekbebouwing aan de Zaagmuldersweg.

Tegen de korte, noordoostelijke zijde van de galerijflat is in gele baksteen, boven een basement, een dwarsgeplaatst, platgedekt bouwvolume van zeven verdiepingen, eveneens met een rechthoekige plattegrond. Deze hoekbebouwing van de galerijflat oriënteert zich zowel op de Zaagmuldersweg als op (het water van) de Oosterhamrikkade en ligt aan de lange zijde iets terug. Aan de zijde van het Oosterhamrikkanaal springt de korte gevel over de gehele hoogte naar voren en vertoont aan deze zijde markante raampuien waarbij een betonlijst het plastische effect van de raampartijen accentueert.

Boven het souterrain bevat de hoekbebouwing een kantoorruimte die als een brede erker om de hoek is gelegd en voorzien van een eigen trapopgang aan de Zaagmuldersweg (huisnummer 690). Deze buitentrap is opgebouwd uit beton en natuursteen en heeft een stalen leuning en balustrade. De gevelpartij van de erker bestaat grotendeels uit aaneengesloten, samengestelde raamkozijnen en is op de hoeken voorzien van verticaal gegroefde betonaccenten. In 1958 was in dit kantoor een filiaal van de Rotterdamse Bank gevestigd.

Aan de zijde van de Zaagmuldersweg toont de kopgevel van de hoekbebouwing acht boven elkaar geplaatste betonnen balkons die tussen maaiveld en dakrand aan weerszijden wordt omvat door een smalle en hoge betonpilaster. De betonnen borstweringen van de trapeziumvormige balkons zijn verticaal geleed. Links en rechts van de balkons zijn de verdiepingen met vensters uitgevoerd. Boven het hoogste balkon is een luifel van beton aangebracht met daarboven een hijsbalk.

De hoekbebouwing sluit aan de zijde van de Zaagmuldersweg aan op een relatief lage, platgedekte ingangspartij. Boven de hal van de ingangspartij zijn twee horizontale vensterstroken aangebracht die van elkaar worden gescheiden door drie, verticaal gegolfd uitgevoerde betonstroken.

De vleugel aan de Zaagmuldersweg was oorspronkelijk bestemd voor de huisvesting van de Bond voor Agrarische Bedrijven. Dit platgedekte bouwvolume heeft een rechthoekige plattegrond en telt boven een plint met souterrain vier bouwlagen. De ingang is in het midden van de lange gevel geplaatst, aan de zijde van de Zaagmuldersweg (noordoost) en uitgevoerd met een trappartij. Deze voorgevel is tussen de gemetselde borstweringen ingedeeld met samengestelde vensterpartijen en penanten van beton.

Boven de ingang is een uit twee lagen samengestelde uitbouw geplaatst met daarin een vergaderzaal; links en rechts van de uitbouw is een uitspringend balkon aangebracht. De gevelpartij is aan de rechterzijde van het rechter balkon voor een deel in zwart geglazuurde baksteen uitgevoerd. Het lichte overstek van de dakrand vertoont een geschulpt profiel.

De gemetselde zijgevel (zuidoost) fungeert als kopgevel, is boven een plint van rode baksteen in gele baksteen opgetrokken, grenst aan het Wielewaalplein en heeft in het midden een uitwendige stalen trappartij met zes bordessen van gewapend beton en stalen balustrades en leuningen; onder de trappartij is een vrijwel vierkant venster met daaronder een verticaal gegroefd betonpaneel aangebracht, boven het souterrainvenster.

Op elke verdieping verschaft een deurpartij aansluiting op de trap. Voorts heeft deze kopgevel nog twee vensters en is onder de betonnen dakrand een repeterend patroon in de vorm van een enigszins verdiept gelegen blokmotief aangebracht. De achtergevel (zuidwest) van het kantoorgebouw bevat een overdekte toegang tot de kelder, vertoont wat betreft de raamindeling met vier lagen vensterstroken sterke overeenkomsten met de voorgevel aan de Zaagmuldersweg, maar accenten als ingangspartij en vergaderzaal ontbreken.

Verder is een schuin uit de achtergevel komend bouwvolume opvallend: het is ten dele in een betonnen kader gevat en ingedeeld met drie samengestelde vensterstroken. Het vierlaagse kantoorgebouw verschaft toegang tot de galerijflat; zodoende heeft de galerijflat de Zaagmuldersweg als adres; op het dak staat een ovaalvormige opbouw ten behoeve van de lift.

Een groot algemeen belang
De Wielewaalflat te Groningen vertegenwoordigt algemeen belang vanwege:
• de cultuurhistorische waarde in verband met de voortgaande verspreiding van hoogbouw in ons land en als bijzondere uitdrukking van een maatschappelijke ontwikkeling wanneer wordt gelet op de voortrekkersrol van het particuliere opdrachtgeverschap in de jaren ‘50 van de twintigste eeuw, zoals dat tot uitdrukking komt in de vernieuwende combinatie van verschillende (gescheiden) kantoorfuncties en woonvormen in één gebouw;
• de cultuurhistorische betekenis, met name voor de geschiedenis van de wooncultuur zijnde een vroeg voorbeeld en ijkpunt van particuliere appartementen met voor de bouwtijd uitgebreide en luxe voorzieningen als liften, douches, centrale verwarming, interne telefoonverbindingen met de hal, gasgeisers en elektrische koelkasten uitgeruste flatwoningen;
• de architectuurhistorische betekenis, met name op basis van de hoge esthetische waarde en de harmonische compositie van het ontwerp van de Wielewaalflat, waarbij de gevel aan de waterzijde door de uitstekende balkons, buitentrappen, galerijen en de opgetilde dakplaat een fascinerend en plastisch spel van licht en schaduw teweegbrengt, de toepassing van in de ontwerp- en bouwtijd in de woningbouw nog ongebruikelijk brede vensters, bijzondere details als de gegolfde daklijst, grote raampuien van het kantoorgebouw en de esthetische kwaliteit van de transparante kantooruitbouw onder in het woongebouw op de hoek; een en ander voorziet in een van de beste specimina uit het oeuvre van architect Frans Klein en geldt als toonbeeld van het naoorlogse bouwen;
• de stedenbouwkundige waarde van de Wielewaalflat op basis van de markante situering en de ruimtelijke relaties met de nabije omgeving bestaande uit het Oosterhamrikkanaal met de zwaaikolk voor schepen, het afgedamde Gorechtkanaal, het Wielewaalplein en (de brug in) de Zaagmuldersweg, de situering op een markant hoekpunt in de stad Groningen wanneer wordt gelet op het stedelijke en monumentale karakter van de woonflat, de kantoorbebouwing ter hoogte van de brug, de herkenbaarheid in en de markante positie bij de noordelijke entree van de wijk alsook in de zichtas langs het Oosterhamrikkanaal, in de vorm en de schikking alsook het formaat van het bouwvolume van de Wielewaalflat;
• de structurele gaafheid (van de samenstellende onderdelen) van de Wielewaalflat.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 

De bewonerscommissie
De bewonerscommissie is het eerste aanspreekpunt voor appartementseigenaren bij klachten of gebreken in of rondom de Wielewaalflat. Als non-profit belangenbehartiger van de appartementseigenaren kan zij actie ondernemen namens de eigenaren, waarbij de recente planning van de verbouwing van het Wielewaalplein bijzondere aandacht verdient. De commissie kan echter niet fungeren zonder de hulp van de appartementseigenaren. Bij het inschakelen van deze hulp zal de commissie als coördinerend persoon optreden. Om de appartementseigenaren op de hoogte te houden zullen belangrijke berichten in de vitrine in de portiek verschijnen en op de website. Op de ledenvergadering van de VvE zal de commissie verslag uitbrengen over haar werkzaamheden van het afgelopen half jaar en de planning voor de komende tijd toelichten.


Organisatiestructuur
De stichting “Vrienden van de Wielewaalflat” is opgericht op 11 maart 2016 het bestuur bestaat uit de volgende leden:
• Lammert Bolhuis, voorzitter
• Hans van der Zee, secretaris
• René Bakker, penningmeester
• Gert Jan Bos, overig

Het bestuur heeft zich nadrukkelijk uitgesproken dat, zoals ook in de statuten staat aangegeven, alle inkomsten van de stichting zullen worden aangewend voor het behoud van het cultureel monument de Wielewaalflat.


Missie en visie
De missie van de stichting Vrienden van de Wielewaalflat is
het behoud van het cultureel erfgoed
als cultuurhistorische waarde, cultuurhistorische betekenis, architectuurhistorische betekenis en als stedenbouwkundige waarde van de Wielewaalflat en het behouden van de structurele gaafheid daarvan.

De visie die aan deze missie ten grondslag ligt is dat deze combinatie van waarden en betekenissen niet verloren mag gaan en juist ten dienste moet blijven staan aan iedereen die geïnteresseerd is in en wil leren van een grootse architectonische vernieuwing in de jaren 50 van de vorige eeuw. 


Doelstellingen
Om de Wielewaalflat als cultureel erfgoed (optimaal) te kunnen behouden, zijn de inkomsten van de VvE ontoereikend en daar bovendien niet voor bestemd. Ook zullen er extra kosten gemaakt moeten worden en dus ook extra inkomsten gegenereerd om als primaire doelstelling, de structurele gaafheid van de Wielewaalflat te behouden. Fondsenwerving en sponsoring zijn belangrijke instrumenten om voor financiële continuïteit te zorgen. Doelstellingen om dit te realiseren zijn het vergroten van de naam- en propositiebekendheid van de Wielewaalflat, het vergroten van de geefbereidheid en het daadwerkelijk doen van donaties, structurele giften en sponsorgelden.


Doelgroepen en doelgroepsegmentatie
De doelgroepen voor de Wielewaalflat kunnen worden onderverdeeld in een particuliere en een zakelijke markt.

Tot de particulieren markt behoren:
• Huidige bewoners/eigenaar van een appartement in de Wielewaalflat
• Nieuwe bewoners/eigenaar van een appartement in de Wielewaalflat
• Consumenten met interesse voor bouwkunde en architectuur
• Consumenten met interesse voor het behoud van cultureel erfgoed

Onder de zakelijke markt vallen:
• Architecten en architectenbureaus
• Middelbare en hogere scholen met een opleiding tot (stede)bouwkundige en architect
• Universiteiten met een opleiding bouwkunde
• Bedrijven met interesse voor het behoud van cultureel erfgoed
Consumenten met een interesse voor bouwkunde en architectuur zijn en/of voor behoud van cultureel erfgoed zijn twee homogene doelgroepen die direct op hun interesse aangesproken kunnen worden.

Daarnaast zijn er diverse instellingen en organisaties voor samenwerking en potentiële sponsoring als doelgroep aan te merken:
• BNA Kring Noord
• Bouwsociëteit Groningen
• Gemeente + Provincie Groningen
• GRAS: Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw
• Rizoem (voor ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid)
• Stichting DAG
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Restauratiefonds
• Etc ...

 

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Vrienden van de Wielewaalflat bestaan onder meer uit het ontwikkelen van een marketingstrategie, de communicatiestrategie en het (laten) uitvoeren daarvan, met als uiteindelijk doel voldoende inkomsten te genereren voor het behoud van de Wielewaalflat als cultureel erfgoed.

Wijze van fondsenwerven
Om de doelgroepen te bereiken en fondsen te werven zullen verschillende methoden, middelen en media worden ingezet.

Binnen de zakelijke markt is direct marketing een belangrijk instrument; adressen ervan zijn immers voorhanden. Ook persoonlijke verkoop kan voor de zakelijke markt, en dan met name sponsoring, worden ingezet.

Consumenten met interesse voor bouwkunde en architectuur zijn onder de bevolking gespreid, en zullen met algemene, brede media bereikt moeten worden. Ook zijn zij op speciale evenementen, zoals de Dag van de architectuur, goed te bereiken.

Consumenten die behoud van cultureel erfgoed voorstaan, zijn eveneens onder de bevolking verspreid. Onderzocht zal worden of er een verband is met mensen die in een historisch monument wonen.

Overkoepelend medium is internet, waar vooral via een eigen Facebook pagina en vervolgens via Facebook advertising bekendheid gegenereerd zal worden.

Financiën

Wijze van beheer van fondsen en vermogen
• Kosten voor Marketing, Fondsenwerving & Sponsorwerving: Fondsenwervers krijgen een % van de door hen gegenereerde meer opbrengsten.

• Administratieve kosten (financieel / fiscaal-juridisch): De administratie van de stichting wordt in eerste instantie ondergebracht bij de bestuursleden van de stichting. Controle zal plaatsvinden door een erkend accountantskantoor.
Wijze van besteding van fondsen en vermogen
• Ingekomen geldmiddelen komen ten goede van de gestelde doelen door:
- Onderhoudskosten Rijksmonument Wielewaalflat

- Bijdrage in de operationele kosten van de georganiseerde evenementen (ten behoeve van de doelstelling van de stichting).

 


Begroting 2016 + 2017

Uitgaven:

- Concept (door) ontwikkeling € 1.500, -
- Aanpassen website € 500, -
- Evenementen (bijvoorbeeld ‘Dag van de Architectuur’) € 1.000, -
- PR Materiaal (Drukwerk folders en flyers) € 1.500, -
- Lesmateriaal € 500, -
- In stand houden flat € 5.000, -

Totaal € 10.000, -

Inkomsten:

- Subsidies € 2.500, - 
- Fondsenwerving € 2.500, -
- Donaties € 2.500, -
- ‘Vrienden van de Wielewaalflat’  € 2.500, -

Totaal € 10.000, -

Activiteitenkalender 2016

Conceptontwikkeling
Het (laten) ontwikkelen van een communicatieconcept om de doelgroep met een eenduidige en krachtige boodschap te bereiken. Er zullen meerdere concepten worden ontwikkeld.

Conceptonderzoek
Kwalitatieve onderzoeken naar de communicatiekracht van de ontwikkelde campagneconcepten. Dit is kwalitatief onderzoek onder een doorsnee van de zakelijke markt en de consumentenmarkt.

Evenement: Onthullen kunstwerk van Hans Geluk.
Beeldend kunstenaar Hans Geluk heeft een kunstwerk gemaakt bestemd voor de (ontvangst) hal van De Wielewaalflat op basis van het gedicht “De Wielewaal” van Rense Sinkgraven.

Evenement: Dag van de architectuur
In navolging van de jaarlijkse dag van de architectuur zal in Nederland ook in 2016 dit evenement in de derde week van juni weer plaatsvinden. Getracht wordt om de Wielewaalflat onderdeel uit te laten maken van de 21e editie van de Grote Groninger Gebouwenenquête: de ‘prijs’ die al jaren het hart vormt van de Groninger Dag van de Architectuur.